17:39:50 2019年04月15日资讯

2019-04-15 17:39:50
[Ủy ban chính sách tiền tệ của PBC đã tổ chức cuộc họp định kỳ hàng quý đầu tiên vào ngày 12 tháng 4] Cuộc họp nhấn mạnh rằng cần phải sử dụng toàn diện nhiều công cụ chính sách tiền tệ để duy trì sự ổn định cơ bản của tỷ giá Nhân dân tệ ở mức hợp lý và cân bằng, về lãi suất, tỷ giá và cán cân thanh toán. Duy trì cân bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định và lành mạnh, ổn định kỳ vọng thị trường, đặt nền tảng tốt để ngăn ngừa và khắc phục rủi ro tài chính, và phòng thủ trước các rủi ro tài chính hệ thống.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh