2019-08-14 02:01:33 Thông tin

2019-08-14 02:01:33 Thông tin
[Tình hình thương mại được cải thiện để giúp đồng LME tạo ra mức tăng lớn nhất trong ba tuần] Sau khi tình hình thương mại được cải thiện hôm nay, đồng LME đã tăng 1,7% lên 5838,50 đô la Mỹ / tấn trong ba tháng, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 19 tháng 7. Ngoài ra, các kim loại cơ bản khác đã được hưởng lợi, và kẽm, đã giảm mạnh trong những tuần gần đây, cũng tăng 2,7% hôm nay lên 2332,50 đô la / tấn.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh