2019-09-11 10:06:13 Thông tin

2019-09-11 10:06:13 Thông tin
Ngân hàng Quốc gia Úc: Chúng tôi hy vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ giảm lãi suất xuống 0,75% trong tháng 11 và đề xuất kích thích tài khóa bổ sung. Bây giờ chúng tôi hy vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ giảm lãi suất xuống còn 0,5% vào tháng 2 năm sau, và cũng sẽ đưa ra kế hoạch chính sách độc đáo. Trừ khi chính phủ đưa ra một kế hoạch kích thích tài khóa có ý nghĩa, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất xuống 0,25% vào năm 2020, và cũng sẽ áp dụng các biện pháp chính sách tiền tệ độc đáo.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh