2019-10-09 20:29:59 Thông tin

2019-10-09 20:29:59 Thông tin
Nguồn: OPEC đã nâng mục tiêu sản xuất dầu của Nigeria từ 1.685 triệu thùng trước đây mỗi ngày lên 1.774 triệu thùng mỗi ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh