2019-10-09 21:43:30 Thông tin

2019-10-09 21:43:30 Thông tin
Sassoli, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu: Nghị viện Châu Âu sẽ không chấp nhận thỏa thuận bằng mọi giá.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh