2019-10-09 21:44:24 Thông tin

2019-10-09 21:44:24 Thông tin
Sassoli, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu: sẽ không cho phép bất cứ điều gì phá vỡ thỏa thuận của Belfast hoặc thị trường chung của EU.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh